Frivillig skola!

Skolplikt tillhör 1800-talet. Det var överhetens sätt att sprida sina värderingar till undersåtarna. Sedan dess har stora förändringar ägt rum i samhället. Demokratin fick sitt genombrott men skolplikten blev kvar och ger nu upphov till många av skolans problem.

Vid skoltvång tar samhället ansvaret för barnens utbildning och föräldrarna blir passiva. Skall föräldrarna fås att engagera sig, måste de också ha ansvaret. Därför bör skolgång vara frivillig.

Samhällets uppgift är att se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser. Om skolorna är kommunala, statliga, privata eller stiftelser är av mindre betydelse. Konkurrens mellan olika skolformer om föräldrarnas och elevernas gunst får utbildningen att följa med i tiden.

Därför bör skolorna själva få bestämma läroplanen. Skolverket vet ändå inte bättre än någon annan vilka kunskaper eleverna kan komma att behöva i framtiden. Mångfald är bättre än likriktning, även om det betyder att vissa extrema skolformer måste tolereras och att antagningen till högre studier bara kan ske efter kunskapsprov.

Byråkrati och skolplikt kan få absurda konsekvenser. Föräldrar hotas med vite och barn hämtas till skolan av polis. Okänsliga byråkrater skickar känsliga barn till en miljö barnet upplever som otrygg. Det är övergrepp som kan ge skador för livet.

Inlärning sker bäst i en trygg miljö och det är skolans skyldighet att erbjuda sådan. Tyvärr förekommer elever som genom sitt beteende förstör arbetsmiljön för andra. Går det för långt måste rektor ha rätten att relegera. Att med hänvisning till skolplikten tvinga skolan att behålla värstingen är inte tillämpad humanism. Det är cynism och förakt för skolan som idé. Det kan inte begäras av lärare att de skall kunna hantera elever med svåra personliga problem. Det är en uppgift för det nära nätverket eventuellt med bistånd från samhällets experter.

En frivillig skola skulle öka både föräldraintresset och motivationen hos eleverna. Miljön i skolan skulle bli lugnare och fler för yrket lämpade skulle välja att bli lärare. Analfabeterna skulle knappast bli fler men den totala kunskapsmassan i samhället skulle öka.

Misstroendet mot föräldrar har varat länge nog. Det är på tiden att de anses myndiga och att skolplikten slopas!

 

Sept 2004 UHU